کیک آنلاین

کـیکــادو

هشدار!

پیام هشدار

تایید

X

فونت جدید:

فونت ایران سنس (الترا لایت)

  • فونت ایران سنس (الترا لایت)
  • فونت ایران سنس (لایت)
  • فونت ایران سنس (مدیوم)
  • فونت ایران سنس (بولد)

رنگ جدید:

متن جدید:

تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن تغییر متن
آپلود انصراف
افزودن تصویر
افزودن متن
لوراکس
لوراکس
لوراکس
لوراکس
لوراکس
لوراکس
لوراکس
لوراکس
لوراکس

مرحله اول: انتخاب قالب کیک

تایید

انتخاب فونت:

فونت ایران سنس (الترا لایت)

  • فونت ایران سنس (الترا لایت)
  • فونت ایران سنس (لایت)
  • فونت ایران سنس (مدیوم)
  • فونت ایران سنس (بولد)

انتخاب رنگ:

انتخاب متـن:

اضافه کردن متن انصراف
تصویر کیک
اضافه کردن کیک اورگانیک جدید

12.700 t

3000 gr

اضافه کردن عسل

4.360 t

100 gr

2.700 t

150 gr

7.200 t

120 gr

9.000 t

160 gr

11.000 t

110 gr

کیک خام 5 نفره

12700

12700 t